Fondets formål

Fondets formål

Fondets formål

Fondets formål

Fondets formål

Fondets formål

Ansøgningsfristerne er: 1. februar, 1. maj og 1. oktober.

Ansøgninger skal indsendes via ansøgningsskema

Ansøgninger kan kun indsendes elektronisk

Fondet er oprettet af den danske stat ved love nr. 180 af 5. juni 1959 om anvendelse af overskuddet i visse krigsforsikringsforbund og har til formål at bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Sverige på kulturelle og andre områder. Til fremme af dette formål vil fondet bl.a. kunne yde økonomisk støtte til:

a.      arbejds- og studieophold i Danmark og Sverige for danske eller svenske statsborgere med uddannelse ved et af de to landes universiteter eller andre undervisningsinstitutioner og studerende ved disse samt kunstnere, forfattere og ledere af danske eller svenske ungdomsorganisationer med kulturelt formål.

b.      videnskabelig arbejder af interesse for begge lande,

c.       faglig oplæring af danske håndværkere, arbejdere og funktionærer i Sverige og tilsvarende svenske i Danmark, og udveksling af håndværkere, arbejdere og funktionærer,

d.     udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende,

e.      anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Sverige og for svensk arbejde og kultur i Danmark og på anden måde fremme det gensidige kendskab til de to lande og deres forhold.

Dispositionsbeløbet, der er renteindtægt fra fondskapitalen, er ca. 450.000 DKK pr. år.

Fondets bestyrelse:

Fondets bestyrelse består af 5 medlemmer, der udpeges af ministeren for nordisk samarbejde, som ligeledes udpeger bestyrelsens formand, bestyrelsen udpeges for 6 år og genudpegning kan finde sted.

Ansøgningsfrister:

Fondets bestyrelse mødes til fordelingsmøder tre gange årligt.

Ansøgningsfristerne er: 1. februar, 1. maj og 1. oktober.

Der gives ikke støtte til arrangementer, der er afholdt eller planlægges afholdt inden bestyrelsens behandling af ansøgningerne, dvs. typisk en måneds tid efter fristens udløb.

De kan finde yderligere information om kriterierne for at opnå økonomisk støtte under menupunktet Ansøgninger.

Der udsendes ikke kvitteringsbrev om at ansøgningen er modtaget. Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen pr. mail ca. en måned til halvanden efter ansøgningsfristen.