Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter
 1. Fondet er oprettet af den danske stat ved lov nr. 180 af 5. juni 1959 om anvendelse af overskuddet i visse krigsforsikringsforbund og har til formål at bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Sverige på kulturelle og andre områder. Til fremme af dette formål vil fondet bl.a. kunne yde økonomisk støtte til:arbejds- og studieophold i Danmark og Sverige for danske eller svenske statsborgere med uddannelse ved et af de to landes universiteter eller andre undervisningsinstitutioner og studerende ved disse samt kunstnere, forfattere og ledere af danske eller svenske ungdomsorganisationer med kulturelt formål,videnskabelige arbejder af interesse for begge lande,
  faglig oplæring af danske håndværkere, arbejdere og funktionærer i Sverige og tilsvarende svenske i Danmark, og udveksling af håndværkere, arbejdere og funktionærer,
  udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende,
  anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Sverige og for svensk arbejde og kultur i Danmark og på anden måde fremme det gensidige kendskab til de to lande og deres forhold.
 2. Fondets bundne kapital udgør pr. 30. juni 1990 danske kr. 11.898.576.
  Den bundne kapital, der er urørlig, således at alene indtægten anvendes til fondets formål, skal anbringes efter reglerne i bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag (nr. 97 af 15. marts 1985). Dog kan en del af kapitalen med ministeren for nordisk samarbejdes tilladelse anbringes i andre værdipapirer, og ministeren for nordisk samarbejde kan tillade anvendelse af en del af den bundne kapital til investering f.eks. i fast ejendom, leje heraf eller lignende til fremme af fondets formål.
  Vedrørende fondet tilhørende fast ejendom skal der tinglyses deklaration, hvorefter ejendommen ikke kan afhændes eller behæftes uden tilladelse fra ministeren for nordisk samarbejde.
  Fondets hjemsted er København.
 3. Fondets bestyrelse består af 5 medlemmer, der udpeges af ministeren for nordisk samarbejde, som ligeledes udpeger bestyrelsens formand.
  Bestyrelsens medlemmer skal være myndige, vederhæftige og uberygtede mænd eller kvinder, bosat i Danmark.
  Bestyrelsen udpeges for 6 år. Udtræder et bestyrelsesmedlem inden udløbet af en periode for hvilken han er udpeget, udpeges hans efterfølger dog kun for den resterende del af funktionsperioden.
  Genudpegelse kan finde sted.
  Ministeren for nordisk samarbejde kan tilbagekalde udpegelsen af et bestyrelsesmedlem, der måtte komme ud af rådighed over sit bo, eller som måtte gøre sig skyldig i en handling, der gør ham uværdig til fortsat at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen.
 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bliver formandens stemmeafgivning afgørende.
  Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men medlemmerne har krav på passende godtgørelse for rejse- og mødeudgifter.
  Bestyrelsen kan afholde udgifter til sekretariatsmæssig bistand i et omfang, som godkendes af ministeren for nordisk samarbejde.
  Fondet tegnes af formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen. Er formanden forhindret, tegnes fondet af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden.
  Det påhviler bestyrelsen af føre en protokol for fondet. I denne protokol indføres vedtægterne og oplysning om, hvem der modtager støtte fra fondet, samt i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for fondet.
 5. Indkaldelse af ansøgninger og uddeling af legatportioner sker efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Legatportionerne kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning, ej heller for arrest, eksekution eller anden retsforfølgning, og legatportioner til personer tilkommer disse som særeje.
 6. Fondets regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal hvert år aflægge regnskab over fondets formue, dets indtægter og udgifter.
  Fondets regnskab revideres af en efter bestyrelsens indstilling af ministeren for nordisk samarbejde godkendt statsautoriseret revisor. Fondets regnskab skal, forsynet med den statsautoriserede revisors påtegning og med bestyrelsens underskrift, inden den førstkommende 1. april efter regnskabsårets udløb indsendes til ministeren for nordisk samarbejde, som godkender regnskabet.
 7. Disse vedtægter træder i kraft ved undertegnelsen. Samtidig ophæves cirkulære nr. 100 af 25. juni 1991 om vedtægter for "Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde. 

København, den 3. juli 2003

Flemming Hansen

Minister for Nordisk Samarbejde